SJTW, STW, SJTOW, STOW, SJEOOW, SEOOW, 12/3, 10/3

60C, 75, 105C

5-15P, 5-20P, L5-20P, L5-30P,

L14-30P

 

 


Add.   No.13, 4th Industrial Zone, Chang Zhen Village, Gong Ming Town, Bao An District, Shenzhen, Guang Dong, China
Tel.  (755) 2987 4998    Fax.  (755) 2716 9890      Post Code:  518132